Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Limytless, handelsnaam van de onderneming Ka-How Stephen Lok & Anthony Lee(vennootschap onder firma – BTW NR: BE0758.380.840 & BE0801.852.082)  met zetel aan Merelstraat 9 te 8530 Harelbeke & Donklaan 293 te 9290 Berlare. (aanspreekpunt Stephen Lok – telnummer 0476 631 988  & 0492 570 389– e-mailadres: info@limytless.be) en de klant.

Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Limytless steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van Limytless. Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling/dienst, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant dat Limytless hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden gepubliceerd op de website, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt.

Artikel 2. Wijzigingen Algemene Voorwaarden.

Limytless kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant te moeten krijgen. Het is aan de klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen. Bij grote updates zal Limytless dit ook meedelen via mail.

Artikel 3. Diensten.

Limytless levert volgende diensten aan haar klanten:

  • webdesign – Programmatie voor websites en webshops
  • grafisch design ontwikkelingen (voor flyers, visitekaartjes, brochures & logo’s)
  • SEO diensten om de website hoger te doen scoren in zoekmachines zoals Google
  • aanbieden van hosting van de website en de domeinnaam

Artikel 4. Vermelding op website Limytless.be.

Alle diensten die vermeld worden op de website zullen voorafgaandelijk aan de klant worden meegedeeld door middel van een vrijblijvende offerte. Er zijn geen prijzen vermeld op de website. De prijzen die gehanteerd zal worden is in overeenkomst met Limytless en de klant, via eender welk kanaal.

Limytless is niet BTW-plichtig. Daarom brengen wij geen BTW in rekening voor onze producten en diensten. De prijzen op de offerte/website zijn inclusief alle kosten, behalve anders vermeld. U betaalt het bedrag dat op de offerte/website wordt weergegeven voor de door u gekozen producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de prijzen die van kracht zijn op het moment van uw bestelling blijven geldig voor die bestelling.

Artikal 5. Offertes.

De offertes en aanbiedingen van Limytless zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De aanvarding door de klant gebeurt steeds schriftelijk, dit kan met een fysieke of digitale orderbevestiging tijdens een fysieke afspraak bij Limytless of bij de klant, ofwel per e-mail.

De offertes zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of grondstofprijzen stijgen. Onze offertes zijn bindend gedurende een periode van 30 dagen. Onze prijzen worden berekend op basis van de werken, diensten en producten geleverd door onze kosten. Bij verbreking van de verkoop wordt een minimum van 200 euro excl. BTW gerekend en is de klant als schadevergoeding 33% van de betreffende verkoopprijs verschuldigd aan Limytless.

Indien Limytless door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart of onder auteurscorrecties worden gehonoreerd.

Artikel 6. Wijziging van de opgeleverde dienst.

Indien de klant de opgeleverde dienst goedkeurt zal Limytless de bijhorende factuur opsturen via e-mail naar de klant. Indien de klant een wijziging wenst voor de opgeleverde dienst (website, webshop, flyer, …) na verloop van tijd wordt het volgende tarief aangerekent:

  • Voor Klanten die een website of webshop aangekocht hebben, bedraagt het standaarduurtarief in regie 50,00 EUR per uur.
  • Voor klanten die een logo, flyer, brochure, … hebben aangekocht hebben, bedraagt het standaarduurtarief in regie 40,00 EUR per uur

De klant wordt minimaal 1 uur aangerekend voor de afgesproken wijzigingen.

Artikel 7. Facturatie.

Van het ogenblik dat de klant zich akkoord verklaart met één van de diensten zoals opgenomen in artikel 3. ‘Diensten’ en met onderhavige algemene voorwaarden, start de facturatie. De Klant ontvangt een factuur voor de geleverde diensten Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur.

De klant zal Limytless voorzien van nauwkeurige en volledige factureringsinformatie, inclusief factuuradres, contactpersoon en betalingsinstructies. Als de factureringsinformatie wijzigt, zal de klant Limytless hierover onmiddellijk op de hoogte stellen. Limytless is niet aansprakelijk voor vertragingen in betalingen als gevolg van onjuiste of onvolledige factureringsinformatie van de klant.

Eventuele geschillen met betrekking tot facturatie moeten schriftelijk worden gemeld aan Limytless binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Als de klant een geschil aanhangig maakt, dient deze de betreffende factuur te betalen, met uitzondering van het betwiste bedrag. Als het geschil is opgelost, zal de klant het betwiste bedrag binnen 10 dagen na de oplossing betalen.

Als er een fout wordt ontdekt op een factuur, zal Limytless deze zo snel mogelijk corrigeren. Als de klant van mening is dat er een fout is gemaakt op een factuur, moet deze Limytless onmiddellijk op de hoogte stellen. De betaling van het betwiste bedrag kan worden uitgesteld totdat de fout is gecorrigeerd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen van Limytless, tenzij anders overeengekomen. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Limytless zal de klant op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

Limytless of diens licentiegevers behouden te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte Werken, adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, ontwerpen, websites, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Klant.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Leverancier verstrekt zijn.

Limytless ontwikkelde werken blijven eigendom van Limytless. De klant krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Alle materiaal geleverd door de klant blijft het eigendom van de klant. We veronderstellen dat het materiaal geleverd door de klant eigendom is van de klant en vrij gebruikt kan worden zonder enige inbreuk en dat Limytless niemands copyright zal schenden door dit materiaal van de klant te gebruiken.

Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.000,00 per inbreuk makende handeling betalen aan Limytless. Dit doet niets af aan het recht van Limytless om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

Limytless heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software waarvan de rechten bij derden liggen, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van de werken.

Artikel 9. Hosting, verlenging en Domeinnaam.

De hostingdiensten worden door Limytless voor de klant verzorgd. De facturatie van de hosting en domeinnaam wordt jaarlijks/maandelijks gefactureerd naar de klant. De prijslijst hiervan kan jaarlijks worden aangepast bij stijging of daling van de hostingdienst.

Wanneer een account/hosting gestart word, dan start het 1ste jaar vanaf de aanvraag van de account/hosting en niet vanaf de datum dat de website online wordt geplaatst. Het nieuwe jaar wordt gerekend vanaf de eerste aankoop en niet vanaf het ogenblik dat de website online wordt geplaatst.

De klant kan na eerste jaar betaalde verlenging, ieder jaar zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wenst te verlengen. Indien de klant hiertoe geen actie onderneemt zal de afname van de diensten jaarlijks gefactureerd worden.

De klant kan de opzeg aan Limytless overmaken per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van Limytless.

De klant heeft geen enkele toegang tot de hosting van de website. Dit wordt beheert door Limytless.

Wordt de factuur niet tijdig betaald door Klant, dan komt de verlenging in gedrang en kan Limytless niet verantwoordelijk gesteld worden als bepaalde diensten niet meer worden aangeleverd, zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine.

Artikel 10. Geheimhouding en Privacy.

Limytless zal persoonsgegevens van de klant niet delen met derden, behalve indien nodig voor de uitvoering van de diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens: Limytless zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of vernietiging.

Bewaartermijn van persoonsgegevens: Limytless zal persoonsgegevens van de klant niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van de klant: De klant heeft het recht om te verzoeken om inzage in zijn/haar persoonsgegevens, om deze te laten corrigeren of te laten verwijderen. De klant kan zijn/haar verzoek indienen bij Limytless via de contactgegevens die op de website van Limytless zijn vermeld.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst.

Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een gratis éénmalige back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail. De klant kan ook ten allen tijde zelf via DNS Belgium zelf de transfercode opvragen. De back-up zal via Wetransfer.com overgemaakt worden. De klant dient wel eerst alle openstaande facturen te voldoen alvorens de back-up te kunnen ontvangen.

Wanneer klant beslist zijn domeinnaam te verhuizen naar een andere provider zonder- of met medeweten van Limytless, is Limytless niet meer verantwoordelijk voor alle gegevens van de klant zoals zijn website of webshop en eventueel aangemaakte e-mail. Als de klant problemen heeft met de overgang kan hij Limytless inschakelen. Hiervoor kan Limytless een vaste kost aanrekenen- of in regie (freelance tarief) werken indien Limytless dit wil aannemen van dienst.

Limytless kan ten allen tijde een overeenkomst en communicatie tussen Limytless en klant stopzetten wanneer er geen vertrouwen meer is tussen beide partijen, teveel laattijdige betalingen- of dreigementen tegenover Limytless. Wanneer nog op moment van stopzetting openstaande facturen, zullen deze per direct voldaan worden door klant- of eventueel gecrediteerd worden door Limytless.

Artikel 12. Overmacht.

Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, spamaanvallen of IP blokkades en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Limytless geen controle heeft, bevrijden Limytless, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

WERK MET LIMYTLESS

Zullen wij ontdekken hoe wij U kunnen helpen om iets zinvol en uniek te realiseren?